08/08/2016

Giới thiệu

bim_6

 

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

BIM là viết tắt của Building Information Modeling tạm dịch là Mô hình quản lý thông tin trong xây dựng.

Cộng đồng BIM Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp, phi lợi nhuận, phi chính trị, phi tôn giáo gồm các cá nhân là công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công cộng, dân dụng, công nghiệp, hạ tầng và một số ngành liên quan.

CHƯƠNG II: TÊN GỌI – MỤC ĐÍCH – CHỨC NĂNG CỦA CỘNG ĐỒNG

 

Điều 1 : Tên gọi Cộng đồng

Tên chính thức: Cộng đồng BIM Việt Nam

Tên giao dịch nước ngoài : BIM Vietnam Community

Cộng đồng có Logo, biểu trưng và thẻ thành viên riêng được cấp phát sử dụng, quản lý theo quy định của Cộng đồng.

Điều 2: Mục đích của Cộng đồng

– Phát triển chuyên môn – nghề nghiệp trong lĩnh vực BIM của cá nhân thành viên.

– Trao đổi kinh nghiệm và xây dựng các dự án phát triển cộng đồng BIM.

– Mở rộng mối quan hệ giao lưu học thuật,  chuyên môn và kinh doanh trong và ngoài nước.

Điều 3: Cộng đồng có các chức năng

3.1. Tạo điều kiện hỗ trợ thành viên nâng cao tri thức, nghề nghiệp, tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh trong các hoạt động BIM.

3.2. Tạo điều kiện để thành viên tham gia các hoạt động xã hội góp phần cải thiện cuộc sống của cộng đồng.

3.3. Là diễn đàn trao đổi thông tin, ý kiến của các thành viên với các cá nhân, các doanh nghiệp và tổ chức nước ngoài.

Điều 4: Cộng đồng có nhiệm vụ:

4.1. Tổ chức các hoạt động kết nối, chia sẻ kinh nghiệm thực tế áp dụng BIM để hỗ trợ thành viên và phát huy tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên.

4.2. Giúp đỡ các thành viên mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau theo đúng thông lệ, tập quán quốc tế và tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

4.3. Định hướng và khuyến khích thành viên tham gia các khóa học đào tạo và thực hiện các dự án BIM.

4.4.  Xây dựng các dự án mang giá trị thay đổi tích cực cho cộng đồng BIM.

Our Partners: