COSTX Training At TWG CORPORATION

Yêu cầu đào tạo:

Giới thiệu về CostX®

Khóa học dành cho những người mới sử dụng CostX® hoặc CostX® 2D. Bao gồm:

– Đo từ bản vẽ 2D
– Sách bài tập
– Báo cáo
– Giới thiệu về Đo lường 3D / BIM (Không khả dụng trong CostX® 2D)
– So sánh nhà thầu phụ (tùy chọn)
– Giới thiệu về TakeX Takeoff

Khóa học dành riêng cho những người mới sử dụng CostX® Takeoff hoặc CostX®Takeoff 2D. Bao gồm:

– Bắt đầu
– Đo từ bản vẽ 2D
– Giới thiệu về Đo lường 3D / BIM (Không khả dụng trong CostX® Takeoff 2D)
– CostXL (tùy chọn)
– Chi phí nâng cao

Khóa học dành cho những người đã hoàn thành các khóa học Giới thiệu CostX® hoặc CostX® 2D và muốn có kiến ​​thức chuyên sâu hơn về sách bài tập, các tính năng mã hóa và sửa đổi.

Các mô-đun sau đây được bao gồm:

– Công cụ làm việc
– Thư viện xếp hạng & địa điểm
– Sử dụng các ngăn đã được đặt tên
– Sử dụng khu
– Tạo thư viện mã
– Phân tích nhiều mã hóa
– Bản vẽ chồng
– Tự động sửa đổi
– Đo lường CostX® BIM & 3D

Khóa học dành cho những người đã hoàn thành khóa học giới thiệu CostX® và muốn có kiến ​​thức chuyên sâu hơn về các tính năng 3D / BIM.

– Thêm và điều hướng xung quanh Mô hình BIM 3D
– Kỹ thuật đo lường
– Nhập dữ liệu BIM
– Cấu trúc mô hình BIM và ánh xạ mô hình
– Sửa đổi mô hình 3D

Zalo