KHÓA HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGHIỆP -PMP – LÂM ĐỒNG

Quản lý dự án chuyện nghiệp – PMP là khóa học dành cho nhà quản lý/ điều hành dự án, thành viên trong nhóm dự án hay bất kỳ ai quan về quản lý dự án

Khóa học Quản lý dự án chuyên nghiệp – PMP  tập trung đề cập tới những nguyên lý, phương pháp luận, kỹ thuật và công cụ phù hợp với từng giai đoạn. Chương trình đào tạo bao gồm cả các kiến thức và kỹ năng quản lý sự thay đổi và rủi ro phát sinh trong dự án, các kỹ thuật, phương pháp quản lý vòng đời của dự án như sơ đồ Gantt, biểu đồ Pareto, đường tới hạn (CPM), kỹ thuật xem xét và đánh giá chương trình (PERT)…
Khóa học đã đem đến nhiều kiến thức bổ ích cho học viên tại Lâm Đồng, Đà Lạt.

Zalo